Back to top
Image Alt

Nasza oferta

Oferta

Zarządzanie nieruchomościami

Oferta na zarządzanie nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej.

Prowadzenie dokumentacji:
1. Prowadzenie i aktualizowanie wykazu właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości.
2. Prowadzenie i aktualizowanie wykazu właścicieli lokali.
3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego i gromadzenia dokumentacji technicznej nieruchomości w sposób prawem przewidziany.
4. Przechowywanie dokumentacji, dotyczącej nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości:
1. Zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości.
2. Nadzór i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
3. Negocjowanie i przedkładanie zarządowi wspólnoty ofert firm w zakresie świadczenia usług na rzecz właścicieli.
4. Sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów, świadczących usługi na rzecz wspólnoty.
5. Kontrola wykonania i rozliczanie umów o dostawę energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków, domofonu, utrzymania czystości oraz innych umów zawartych przez właścicieli.
6. Rozliczanie wskazań urządzeń pomiarowych indywidualnych (wodomierzy, ciepłomierzy).

Windykacja:
1. Windykacja przedsądowa należności z tytułu zaliczek od właścicieli oraz należności, stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości.
2. Współpraca z kancelariami prawnymi.

Obsługa finansowa i księgowa:
1. Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie:
– kosztów zarządu nieruchomością wspólną – raz w roku,
– kosztów dostarczania wody i ciepła bezpośrednio do lokali mieszkalnych – w sposób i w terminach wynikających z regulaminu rozliczeń, zatwierdzonego przez właścicieli lokali.
2. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań i deklaracji, jeżeli przepisy nakładają na właścicieli taki obowiązek.
3. Sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego oraz przygotowywanie informacji o zrealizowaniu rocznego planu gospodarczego, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli.
4. Prowadzenie obsługi bankowej.

Oraz:
1. Przedstawianie ofert towarzystw ubezpieczeniowych oraz sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi.
2. Udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji w sprawach, dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną i rozliczeń.

Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami deweloperskimi. Wspólnoty obsługujemy za pomocą programu „Mieszczanin”, z dostępem do e-kartoteki włącznie.

Oferta

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Nasza oferta dotycząca pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu prawnego
2. Wykonanie inwentaryzacji stanu faktycznego nieruchomości
3. Sprawdzenie stanu zadłużeń i obciążeń nieruchomości
4. Określenie możliwej do uzyskania ceny nieruchomości
5. Opracowanie założeń i projektu reklamy nieruchomości
6. Wprowadzenie oferty do systemu informatycznego
7. Wyjazdy w teren w celu prezentacji nieruchomości
8. Ocena wiarygodności finansowej kupujących
9. Pomoc w ustaleniu warunków zawarcia umowy
10. Dopilnowanie realizacji transakcji
11. Uczestnictwo w przekazaniu nieruchomości